XXVIII. Mezinárodní Komeniologické Kolokvium

12. – 13. 10. 2011

Komenský a soudobá politická teorie a praxe

comenius-kolloquium-2011
Komenský a soudobá politická teorie a praxe. Foto: Muzeum Jana Amose Komenského Uherský Brod

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodì ve spolupráci s Filosofickým ústavem AV ÈR, v. v. i., v Praze, Centrem pro práci s patristickými, støedovìkými a renesanèními texty CMTF UP v Olomouci a Historickým ústavem MU a Výzkumným støediskem pro dìjiny støední Evropy MU v Brnì poøádá ve dnech

Muzeum Jana Amose Komenského
Přemysla Otakara II. 37
688 12 UHERSKÝ BROD
Česká republika, EUROPE
Tel +420 572 63 22 88-9
Email muzeum@mjakub.cz
Web www.mjakub.cz

12. 10. 2011

9.00 – 9.30
Prezence účastníků

9.30 – 10.00
Zahájení a uvedení
– Pavel Popelka, ředitel muzea
– Pavel Floss, Josef Válka – slovo k aktuálnímu tématu a výročí 40 let od prvního kolokvia.

Evropská politická filosofie v 15. – 17. století

10.00 – 10.25
– Jan Herůfek – Renesanční cesty k toleranci jako výzva k inspiraci v 17. století (Kusánský, Ficino, Pico, Reuchlin, Postel)

10.25 – 10.50
– Jozef Matula – Spinozov koncept tolerancie a politická filozofia

10.50 – 11.15
– Jan Čížek – Myšlenka nenásilí a postoj k moci světa v Jednotě bratrské: Od Chelčického ke Komenskému

11.15 – 11.40
diskuse

11.40 – 12.30
oběd

Komenský v souvislostech dobového politického myšlení

12.30 – 12.55
– Schin’ichi Sohma – Mutual Edification and Consultatio. Public Sphere in Comenius and his Colleagues.

12.55 – 13.20
– Vladimír Urbánek – Politické myšlení Komenského a Campanelly: antimachiavellismus a universální monarchie.

13.20 – 13.45
– Jana Hubková – „Letzte Posaun über Deutschland“ roku 1663 – Komenského příspěvek k politické praxi.

13.45 – 14.15
diskuse+ přestávka na kávu
14.15 – 14.40
– Jan Kumpera – „Jaké dobro nám doporučuješ? – Svobodu“ (Diogenes Cynicus). Komenského politické ideály – utopie tehdy i nyní?

14.40 – 15.05
– Andrzej Borkowski – Image of Politicians in the Writings of Comenius.

15.05 – 15.30
– Bernhard Stalla – Die Grundüberzeugungen des politischen Denkens von Jan Amos Komenský.

http://www.comenius-expertenforum.de/wp-content/uploads/Thesenpapier-Comenius-Kolloquium-2011.pdf

 

15.30 – 16.00
diskuse + přestávka na kávu

16.00 – 16.25
– Barbara Sitarska – Political Dimension of Johann Amos Comenius’ Theory of Education

16.25 – 16.50
– Jörg Schiller – Comenius pansophisches Friedensprojekt. Dialogische Gestaltung der Zukunftswirklichkeit.

16.50 – 17.15
– Ladislav Csontos – Chápanie slobody a jej ohraničenia včera a dnes.

17.15 – 17.40
diskuse

od 19.30
setkání s číší vína u cimbálu

 13. 10. 2011

Politická teorie a praxe ve středovýchodní Evropě

8.00 – 8.25
– Václav Bůžek – Bonum commune v politickém myšlení české a moravské šlechty počátkem 17. století.

8.25 – 8.50
– Zdeněk Vybíral – Politická komunikace v Komenského době – formy a proměny.

8.50 – 9.15
– Jiří David – Společnost konsensu? Možné přístupy k analýze mocenských vztahů v českých zemích po roce 1620.

9.15 – 9.50
diskuse + přestávka na kávu

9.50 – 10.15
– Tomáš Knoz – Politik na odpočinku. Politické postoje, kontakty a činy Karla staršího ze Žerotína ve třicátých letech 17. století.

10.15 – 10.40
– Josef Hrdlička – Teorie a praxe lokální vlády a legitimita zásahů světských pozemkových vrchností do konfesijních poměrů na jejich panstvích (16. a počátek 17. století).

10.40 – 11.05
– Olga Akimova – Early History of the Slavs in the Political Conception of Jurij Krizhanich.

11.05 – 11.30
diskuse

11.30 – 12.15
oběd

12.15 – 12.40
– Roman Mnich – Comenius und die politische Situation in der Ukraine des 17. Jhts: drei Dimesionen.

12.40 – 13.05
– Walerian Bugel – Politické dimenze církevních unií na příkladu memoriálu kyjevského pravoslavného metropolity Petra Moghily z r. 1644.

13.05 – 13.30
– Henryk Gmiterek – Struktury życia politycznego szlachty w Wielkopolsce w czasach Komeńskiego.

13.30 – 14.00
diskuse + přestávka na kávu

14.00 – 14.25
– Marta Bečková – Politicko-společenská teorie polských socinianů.

14.25 – 14.50
– Manfred Richter – Comenius in Between. Poland, Suede and Hungary – Władysław IV, Oxenstierna, Rakoczy.

14.50 – 15.15
diskuse a závěrečné shrnutí